POGRZEB KATOLICKI

INFORMACJE OGÓLNE

 

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny. Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).

 

 

 

Datę i godzinę pogrzebu rodzina ustala w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

- akt zgonu z USC,

- informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego sakramentami w domu rodzinnym),

- pisemną zgodę na pochówek zmarłego wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem naszej parafii).

 

 

 

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:

-  Msza Św. w 30 dzień po śmierci,

-  Msza Św. w rocznicę śmierci,

-  Msza Św. w innych terminach (np. w dzień imienin),

-  "Wypominki" w miesiącu listopadzie.

 

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

 

 REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W KRACZKOWEJ

 

 

1.   Zarządcą cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja, biskupa w Kraczkowej i jej delegatem jest także pełniący obowiązki grabarza.

2.   Inwestor rodzina zgłasza w kancelarii parafialnej zamiar budowy nowego, przebudowy lub remontu starego nagrobka, wskazując jego lokalizację i podając wykonawcę nazwa i adres firmy.

3.   Wskazana firma kamieniarska zapoznaje się z Regulaminem Cmentarza i otrzymuje zezwolenie na wjazd i wykonanie zamówionych prac. Po zakończeniu prac następuje odbiór porządku przez Zarządcę Cmentarza lub jego delegata pełniącego obowiązki grabarza.

4.   Termin wykonania prac powmien być uzgodniony z Zarządcą Cmentarza.

5.   Fundamenty pod nagrobek nie powinny przekraczać wym. 160x260cm. Na inne wymiary należy uzyskać zgodę Zarządcy Cmentarza lub delegata.

6.   Ze względu bezpieczeństwa zabrania się budowania nagrobków, których wys. liczona od podstawy do górnej krawędzi tablicy napisowej przekracza 170cm.

7.   Wykonawca powinien stosować się do zaleceń pełniącego obowiązki grabarza. Do obowiązków Wykonawcy należy wywiezienie z terenu cmentarza gruzu, ziemi, betonu i innych odpadów powstałych przy pracach budowlanych.

8.   Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt naprawić wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych przez niego prac. W przypadku nienaprawienia szkód - parafia wystąpi na drogę cywilno - prawną.

9.   Zabrania się wrzucania gruzu i innych odpadów powstałych przy pracach do kontenerów ustawionych przy cmentarzu.

10.   Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach brukowyrch. Należy także zabezpieczyć trawę folią w miejscu przygotowania materiałów do montażu.

11.  Zabrania się wjazdu na alejki samochodami z materiałami i elementami nagrobków.

12.   W przypadku nie uzyskania zezwolenia i nie zgłoszenia przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia robót lub nieprzestrzegania Regulaminu lub ustaleń Zarządca Cmentarza lub jego delegat ma prawo wstrzymać prace.

13.   Nie ma możliwości rezerwacji miejsc na nowej części cmentarza. Można je rezerwować na starej części po uzgodnieniu z Zarządcą Cmentarza.

14.   Standardowy grób to trumna nad trumną. Groby niestandardowe dopuszcza się na starej części cmentarza.

15.   Cmentarz otwiera na potrzeby pogrzebu pełniący obowiązki grabarza. Tel. 667 947 242. Również on jest uprawniony do otwierania bramy cmentarnej przy prowadzonych pracach budowlanych.